RODO

Klauzula informacyjna

Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Nazwa: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
Adres: Ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
Telefon: +48 41 386 58 03
Email: sekretariat@jedrzejow.pinb.gov.pl
2.   Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: sekretariat@jedrzejow.pinb.gov.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/ach: zadań wykonywanych przez organ Nadzoru Budowlanego określonych w ustawie Prawo Budowlane
4.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 lit. e, ustawa Prawo Budowlane (Dz. U z 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz inne przepisy prawa krajowego dotyczącego działania organów nadzoru budowlanego .
5.    W razie konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom:

upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

na podstawie przepisów o archiwach państwowych, stosując Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i przepisów prawa.
7.     Podanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wywiązanie z obowiązku prawnego.

8.    Posiada Pani/Pan prawo do:

a.     żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c.     przenoszenia danych,

d.    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. Podanie danych jest:

obowiązkowe na podstawie przepisów prawa w celu wykonywania zadań publicznych.
10.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Skip to content